திருப்பத்தூர் திரைஅரங்குகள் Covid 19 Safety Video – ஸ்ரீ கலைமகள் & ஸ்ரீ திருமகள் திரைஅரங்குகள்

Tirupathurcity.com Presents

Covid – 19 Safety Video

“How will go Theatre in Covid-19 Situation ??” ஸ்ரீ கலைமகள் & ஸ்ரீ திருமகள் திரைஅரங்குகள் ஒரு பார்வை

Tamil Nadu cinema halls reopen after 8 months

Covid 19 Safety Video

Youtube: https://bit.ly/3mT5nRf

Instagram : https://www.instagram.com/tirupatturcity

Facebook: https://www.facebook.com/tirupatturcity

Twitter: https://twitter.com/tirupatturcity

Website : https://www.tirupatturcity.com / https://www.tirupathurcity.com

#Tirupathurcity #tirupathur #tirupatttur #திருப்பத்தூர் #covid19 #unlockdown #safetyvideo #covidsafetyvideo #covidtheatersafetyvideo #theatre #tirupatturcinema #tirupatturtheatre #tirupatturtheatrereview #tnunlockdown #lockdown

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *