திருப்பத்தூரில் ஆதிசிய காளான் பாறைகளா??

Tirupathurcity.com பெருமையுடன் வழங்கும் நமது ஊரில் நமது பெருமைகள் திருப்பத்தூரில் காளான் பாறைகளா?? • காளான் பாறைகள் அல்லது பீடப்பாறைகள் (Pedestal Rock அல்லது Mushroom Rock) என்று அழைக்கப்படுவது ஒருவகை இயற்கைப் பாறை அமைப்பாகும் • கடின மற்றும் மென்மையான … Read More